Watch How To: Replace the RAM in a Mac Mini (Core Duo)